โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน(Basic Medical Education) และ โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ทางการแพทย์ Basic science and Non-Technical skills สำหรับแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20-21 กรกฎาคม

Read more