แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในที่ประชุมแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2021

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า บทคัดย่อของท่าน ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบ “นำเสนอด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือ E-Poster presentation”/ “นำเสนอด้วยวาจา หรือ Oral presentation” แบ่งตามกลุ่มเนื้อหา จัดเป็น 3 ด้าน ดังนี้

  1. Teaching Learning and Education management
  2. Professionalism and Soft sciences in medicine
  3. Clinical research in medical education