ประกาศแนวปฎิบัติของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ กรณีพบบุคลากร นิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูลทักษะ แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 

แนวปฏิบัติเมื่อสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน-COVID-19